SURAT YASIN DAN TERJEMAHANNYA PDF

adminComment(0)

Here is your home to download popular android apps and games related to download surat yasin latin dan terjemahannya pdf. All the best free apps and games. Here is your home to download popular android apps and games related to download surat yasin latin dan terjemahannya. All the best free apps and games . Free download surat yasin dan artinya pdf for all android phones, tablets and other devices. All the best free surat yasin dan artinya pdf you want on your.


Surat Yasin Dan Terjemahannya Pdf

Author:ARLENA MATAKONIS
Language:English, German, Hindi
Country:Ukraine
Genre:Personal Growth
Pages:494
Published (Last):22.01.2016
ISBN:418-5-46924-747-6
ePub File Size:21.60 MB
PDF File Size:20.47 MB
Distribution:Free* [*Registration needed]
Downloads:26680
Uploaded by: MINDA

Baca surat yasin latin dari ayat 1 hingga ayat KLIK DISINI: SURAT YASIN LENGKAP ARAB LATIN DAN ARTINYA · Baca surat yasin latin . Jika anda memburuhkan surat yasin latin dalam format pdf, silahkan klik disini. surah al waqiah dan terjemahan pdf, Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain, . Silahkan anda baca: Surat Yasin. Welcome to the best way to discover new and popular apps/games for surat yasin dan terjemahan bahasa indonesia pdf.. Below you can download a list of top.

Jika ketika membaca anda menemukan kesalahan, segera beritahu admin agar nanti admin segera perbaiki.

Falaa yahzunka qawluhum innaa nalamu maa yusirroona

Langsung saja silahkan simak dibawah ini. Innaka laminal mursaliin.

Tanziilal 'Aziizir Rohiim. Litundziro qowmam maaa undziro aabaaa'uhum fahum ghoofiluun.

Laqod haqqol qowlu 'alaaa aksarihim fahum la yu'minuun. Innaa ja'alnaa fiii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilal adzqooni fahum muqmahuun.

Wa ja'alnaa mim baini aydiihim saddaw-wa min kholfihim saddan fa aghshay naahum fahum laa yubsiruun. Wa sawaaa'un 'alayhim 'a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu'minuun.

Innamaa tundziru manit taba 'az-Dzikro wa khoshiyar Rahmaana bilghaib, fabashshirhu bimaghfirotiw-wa ajrin kariim. Innaa Nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qoddamuu wa aasaarohum; wa kulla shay'in ahsainaahu fiii Imaamim Mubiin.

Wadrib lahum masalan Ashaabal Qoryatih; iz jaaa'ahal mursaluun. Idz arsalnaaa ilaihimutsnaini fakadzzabuuhumaa fa'azzaznaa bisaalisin faqooluu innaaa ilaikum mursaloon.

Qooluu maaa antum illaa basharum mislunaa wa maaa anzalar Rohmaanu min shai'in in antum illaa takdzibuun. Qooluu Robbunaa ya'lamu innaaa ilaikum lamursaluun.

Surat yasin bahasa latin pdf ~114~

Wa maa 'alainaaa illal balaaghul mubiin. Qooluu innaa tataiyarnaa bikum la'il-lam tantahuu lanar jumannakum wa la-yamassan nakum minna 'adzaabun aliim. Qooluu tooo'irukum ma'akum; a'in zukkirtum; bal antum qowmum musrifuun. Wa jaaa'a min aqsal madiinati rojuluny yas'aa qoola yaa qowmit tabi'ul mursaliin.

surah al waqiah dan terjemahan pdf,

Ittabi'uu mal-laa yas'alukum ajrow-wa hum muhtaduun. Wa maa liya laaa a'budul ladzii fataronii wa ilaihi turja'uun.

Innii idzal-lafii dzolaa-lim-mubiin. Inniii aamantu bi Robbikum fasma'uun. Qiilad khulil Jannnah qoola yaa laita qowmii ya'lamuun.

Bimaa ghofara lii Robbii wa ja'alanii minal mukromiin. Wa maaa andzalnaa 'alaa qawmihiii mim ba'adihii min jundim minas-samaaa'i wa maa kunnaa munziliin. In kaanat illaa soihataw waahidatan fa-idzaa hum khoomiduun. Yaa hasrotan 'alal 'ibaad; maa yaatiihim mir Rosuulin illaa kaanuu bihii yastahzi 'uun.

Alam yarow kam ahlak naa qoblahum minal quruuni annahum ilaihim laa yarji'uun. Wa in kullul lammaa jamii'ul-ladainaa muhdaruun. Wa ma anzalna ala qaumihi min badhi min jundim minas-samaI wa ma kunna munzilin In kanat illa saihataw wahidatan fa iza hum khamidun Ya hasratan alal-ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun A lam yarau kam ahlakna qablahum minal-quruni annahum ilaihim la yarjiun Wa in kullul lamma jamiul ladaina muhdarun Wa ayatul lahumul-ardul-maitatu, ahyai-naha wa akhrajna habban fa minhu yakullun Wa jaalna fiha jannatim min nakhiliw wa anabiw wa fajjarna fiha minaluyun Li yakulu min samarihi wa ma amilathu aidihim, a fala yaskurun Subhanal-lazi khalaqal-azwaja kullaha mimma tumbitul-ardu wa min anfusihim wa mimma la yalamun Wa ayatul lahumul-lailu naslaku minhun-nahara fa iza hum muzlimun Wasy-sayamsu tajri limustaqarril laha, zalika taqdirul azizil-alim Wal-qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal-urjunil-qadim Lasy-syamsu yambagi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun-nahar, wa kullun fi falakiy yasbahun Wa ayatul lahum anna hamalna zur-riyyatahum fil-fulkil-masyhun Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun Wa in nasya nugrighum fa la sarikha lahum wa la hum yunqazun Illa rahmatam minna wa mata-an ilai-hin Wa iza qilla lahumuttaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum laalakum turhamun Wa ma tatihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qalal-lazina kafaru lillazina amanu anutimu mal lau ya-syaullahu atamah, in an tum illa fi dalalim mubin Way a quluna mata hazal-wadu in kuntum sadikin Ma yanzuruna illa saihataw wa hidatan takhuzuhum wa hum yakhissimun Fa la yastatiuna tausiyataw wa la ila ahlihim yarjiun Wa nufikha fissuri fa iza hum minal-ajdasi ila rabbihim yansilun Qalu ya wailana mam baasana mim marqadina, haza ma waadarrahmanu wa sadaqal-mursaluun In kanat illa saihataw wahidatan fa iza hum jamiul ladaina muhdarun Fal-yauma la tzlamu nafsun syaiaw wa la tujzauna illa ma kuntum tamalun Inna ashabal-jannatil-yauma fi syugulin fakihun Hum wa azwajuhum fi zilalil ala araiki muttakiun Lahum fiha fakihatuw wa lahum mayaddaun Salaamun Qaulam mir rabbir rahiim Wamtazul-yauma ayyuhal-mujrimun Alam ahad ilaikum ya bani adama al la tabudusy-syaitan, innahu lakum aduwwun mubin Wa anibuduni.

Haza siratum mustaqim Wa laqad adalla minkum jibilan kasira, a fa lam takunu taqiluun Hazihi jahannamul-lati kuntum tuadun Islauhal-yauma bima kuntum takfurun Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu-yaksibun Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan". Kami telah menciptakan kamu, Maka mengapa kamu tidak membenarkan? Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.

Account Options

Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu.On this page you can find Yasin fadhilah dan terjemahannya Yasin Fadilah Lengkap apk details, app permissionsprevious versionsinstalling instruction as well as usefull reviews from verified users.

Surat yasin bahasa indonesia, lalu 1. Maka jadilah ia debu yang beterbangan,. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari dengan langsung [] [] Maksudnya: Wa daraba lana masalaw wa nasiya khalqah qala may yuhyil-izama wa hiya ramim Qiilad khulil Jannnah qoola yaa laita qowmii ya'lamuun.

ANDERA from Gainesville
Browse my other articles. I absolutely love rugby union. I do love reading novels coolly .
>